Projekty / Archív

 

       

 IWB-Labs

IWB-LabsProjekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. Zámerom projektu je zvýšiť motiváciu študentov, navrhuje aplikáciu prístupu výučby založenej na praxi. Študenti budú ma príležistosť získať virtuálnu pracovnú skúsenosť, kde môžu aplikovať v reálnom pracovnom prostredí vedomosti získané v škole. Pracovná skúsenosť, ktorá je možná aj na nadnárodnej úrovni, bude mať formu virtuálnej stáže zrealizovanej na diaľku.
IWB-Labs  viac


ZIP

ZIPZosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia
ZIP  viac


SUNRISE

SUNRISESustainable Utilisation of Natural Resources In Small Enterprises - udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch
SUNRISE  viac


REThINK

REThINKRegionálny transfer a integrácia praktík vzdelávania dospelých v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja
REThINK  viac


URBIPROOF

URBIPROOFZvýšenie odolnosti miest a obcí v územnom plánovaní
URBIPROOF  viac


TOKAJ je len jeden

TOKAJ je len jedenCieľom projektu TOKAJ JE LEN JEDEN je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu TOKAJ tým, že všetok potenciál regiónu bude optimálne zhodnotený.
TOKAJ je len jeden  viac


Karpatská turistická cesta 2

Karpatská turistická cesta 2Ciele projektu Karpatská turistická cesta 2 sú zamerané na zlepšenie spolupráce medzi zúčastnenými stranami, touroperátormi a aktérmi cestovného ruchu z Ukrajiny, Maďarska, Slovenska a Rumunska.
Karpatská turistická cesta 2  viac


ERNEST

ERNESTEurópska výskumná sieť pre udržateľný cestovný ruch
ERNEST  viac


KREAREG - Kreatívny Košický región

Cieľom projektu KREAREG je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných ARR Košice, n. o. verejnosti a miestnym aktérom v regióne Košického kraja. Cieľ projektu bude dosiahnutý aktívnou účasťou zamestnancov na vzdelávacích aktivitách v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre Agentúru a ktoré zároveň boli identifikované pracovníkmi ako kľúčové pre rozvoj ich osobných kapacít. Tie sú nevyhnutné pre podstatné zlepšenie kvality poskytovaných služieb.
KREAREG - Kreatívny Košický región  viac


Cogita

CogitaCOGITA - Spoločenská a environmentálna zodpovednosť firiem prostredníctvom verejnej politiky
Cogita  viac


EARTH

EARTH - Zvyšovanie Environmentálneho uvedomenia cez harmonizáciu
EARTH  viac


Európsky týždeň mobility v Karpatoch

Európsky týždeň mobility v KarpatochProjekt sa zameriava na zlepšenie alternatívnej mobility v cieľových regiónoch zakarpatskej Ukrajiny a Košického kraja s dopadom na obe krajiny
Európsky týždeň mobility v Karpatoch  viac


Karpatská turistická cesta

Karpatská turistická cestaHlavným cieľom projektu Karpatská turistická cesta je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne. Výstupy projektu (brožúry, mapy) sú k dispozícii na stiahnutie pod textom.
Karpatská turistická cesta  viac


Knowbridge

KnowbridgeKNOWBRIDGE: Cezhraničný most vedomostí pre klaster v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na území Severného Maďarska a východného Slovenska.
Knowbridge  viac


BIOENERGIA KARPÁT

BIOENERGIA KARPÁTProjekt Bioenergia Karpát je zameraný na vzdelávanie, šírenie informácií a prípravu investícií a realizáciu náhrady kotla využívajúceho fosílne palivá kotlom na biomasu.
BIOENERGIA KARPÁT  viac


FOOD PRO-FIT

FOOD PRO-FITje európsky projekt zameraný na zlepšenie výživovej skladby obyvateľstva Európy. Projekt trvá od novembra 2007 do októbra 2009 a je zameraný na zlepšenie existujúcich - zavedených nástrojov, ktoré kontrolujú rizikové faktory pri spracovaní, príprave a podávaní stravy (nástroj HACCP - hazard analysis and critical control points = analýza rizík a kritické kontrolné body pri spracovaní potravín).
FOOD PRO-FIT  viac


VIA REGIA PLUS - Udržateľná mobilita a spolupráca regiónov pozdĺž Paneurópskeho dopravného koridoru III

VIA REGIA PLUS - Udržateľná mobilita a spolupráca regiónov pozdĺž Paneurópskeho dopravného koridoru IIIProjekt VIA REGIA PLUS je zameraný na implementáciu kľúčových oblastí Územnej rozvojovej stratégie vypracovanej v rámci predchádzajúceho projektu ED-C III Via Regia.
VIA REGIA PLUS - Udržateľná mobilita a spolupráca regiónov pozdĺž Paneurópskeho dopravného koridoru III  viac


Access2Mountain

Access2MountainSustainable Mobility and Tourism in Sensitive Areas of the Alps and the Carpathians (Udržateľná mobilita a cestovný ruch v citlivých oblastiach Álp a Karpát)
Access2Mountain  viac
AKTUÁLNE PROJEKTY