projekt ZIP / O projekte / Úvodná konferencia / aktivity /

Filozofia projektu vychádza z nasledujúcich blokov aktivít:


1. Vytvorenie projektovej odbornej pracovnej skupiny (POPS) z odborníkov zaoberajúcimi sa plánovaním či implementáciou plánov na regionálnej a miestnej úrovni z cieľového územia projektu. Členovia POPS budú jadrom tímu (doplnení ďalšími odborníkmi z SK,UA a Nórska),  ktorý bude predmetom budovania kapacít a bude spoločne vytvárať výsledky  projektu a využívať ich aj po jeho skončení.
2. Zisťovanie súčasnej situácie v cieľovom území v oblasti plánovania a to relevantný legislatívny a inštitucionálny rámec v oboch krajinách; príslušné aktuálne a záväzné plánovacie dokumenty a analýza možností ich užšej previazanosti, resp. eliminácie eventuálnych protikladov. Súčasťou tohto bloku je aj analýza ekonomickej, sociálnej a environmentálnej zraniteľnosti, ako aj adaptability projektového cieľového územia cez vytvorený súbor indikátorov rizík a príležitostí. Výsledkom  budú identifikované a odsúhlasené možné spoločné rozvojové priority podporujúce lokálny ekonomický rozvoj verifikované štúdiami uskutočniteľnosti.
3. Zostavenie lokálnej rozvojovej cezhraničnej stratégie (pre vybrané rozvojové priority) na základe metodiky, zohľadňujúcej nielen systematickú cezhraničnú spoluprácu, ale aj  meniace sa prostredie - tzv. adaptívne plánovanie.  Stratégia vytvorí predpoklady pre zvýšenie efektívnosti využívania endogénneho potenciálu cezhraničného územia, ale aj schopnosti územia pružne reagovať na nové výzvy, ako  napríklad proces približovania sa k EÚ, starnutie a depopulácia, nárast cien energií, nárast extrémov počasia a ich dôsledky, zmeny v ekonomickej a finančnej situácii cieľového regiónu a pod. Tento proces bude slúžiť aj budovaniu kapacít jadrového SK-UA tímu, na základe princípu „učenie sa prácou“.
4. Príprava konkrétnych spoločných cezhraničných projektových zámerov pre cieľové územie : tieto budú vychádzať z novo zostavenej rozvojovej stratégie, a pre ich realizáciu  bude možné po skončení projektu mobilizovať zdroje.
5. Vypracovanie a presadzovanie odporúčaní pre regionálne a miestne verejné správy jednak na zmenu/aktualizáciu existujúcich plánovacích dokumentov (v zmysle v projektových výstupov), ako aj na aplikáciu inovatívneho prístupu k adaptívnemu plánovaniu.
6. Šírenie výstupov a výsledkov projektu prostredníctvom seminárov a workshopov  v rámci sekundárneho cieľového územia ako aj na národnej úrovni konferenciami, publikovaním odborných článkov, mediálnymi výstupmi, vytvorením projektových podstránok a spracovaním prípadovej štúdie z celého procesu projektu.

Čo projektom dosiahneme?


Vznikne doteraz neexistujúca dlhodobá cezhraničná spolupráca v oblasti spoločného plánovania rozvoja prihraničného  územia, vrátane vytvorenia predpokladov pre jej systematické  fungovanie aj po skončení projektu. Bude  spoločne vytvorená realistická stratégia lokálneho ekonomického rozvoja prihraničného SK-UA územia vrátane konkrétnych projektových zámerov. Vytvorenú spoločnú stratégiu lokálneho ekonomického rozvoja prihraničného SK-UA budú presadzovať do oficiálnych dokumentov na regionálnej úrovni a do praxe členovia fungujúcich dvoch platforiem : platformy expertov v oblasti plánovania a platformy „rozhodovačov“ – zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy.   Súčasne  sa vytvorí nový adaptívny prístup k cezhraničnému plánovaniu.